Start uw aanvraag

De Mr. Paul de Gruyter Stichting ondersteunt specifieke projecten met godsdienstige en culturele doeleinden. Heeft u een project wat mogelijk in aanmerking komt voor steun van Mr. Paul de Gruyter Stichting? Laat het ons weten! Ook al is uw plan nog niet concreet uitgewerkt, zijn wij toch benieuwd naar uw ideeën. Mogelijk kunnen we de plannen gezamenlijk gestalte geven!

Procedure
Aanvragen dienen schriftelijk ingediend te worden en te omvatten:

 • informatie over de aanvragende rechtspersoon: doelstellingen, kernactiviteiten, laatste jaarverslag/jaarrekening, bestuur, statuten;
 • een bondige projectomschrijving;
 • begroting van het project (lasten, baten, dekkingsplan van het tekort waaronder een overzicht van aangeschreven fondsen).

Aanvragen mogen per post of e-mail worden ingediend. U kunt deze sturen naar:
Postbus 5060
5201 GB ’s-Hertogenbosch
secretariaat@pauldegruyter.nl 

Aanvragen die in ieder geval NIET gehonoreerd worden zijn:

 • aanvragen van commerciële organisaties;
 • congressen, studiereizen en –financieringen;
 • culturele festivals;
 • financiering van exploitatiekosten (uitgezonderd opstartsubsidies);
 • hospices;
 • initiatieven voor dierenwelzijn;
 • inrichting gemeenschapshuizen;
 • milieu- en groenprojecten;
 • restauraties van kerkgebouwen en orgels;
 • stages;
 • theaterproducties;
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • zorgboerderijen.

Aanvragen worden getoetst aan de doelstelling

De stichting stelt gelden beschikbaar voor godsdienstige en culturele doeleinden. De nadruk ligt op het vlak van éénmalige projectfinancieringen en richt zich op drie hoofdgebieden:

godsdienstige, in het bijzonder Rooms Katholieke projecten: met name in het vlak van jongeren en vorming, gezin, religieus leven, roepingen, communicatie en (nieuwe) media, liturgie en gebed, zorg en diaconaat, bevordering onderlinge contacten en R.K. kadervorming;

culturele projecten in Nederland die een aansluiting hebben tot kerkelijk leven;

culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij.

Projecten in de derde wereld worden alleen ondersteund als er een herkenbare relatie bestaat met de initiatiefnemer.

Beleid bij behandeling van een aanvraag:

Bij de beoordeling van aanvragen wordt mede rekening gehouden met de eigen activiteiten / inspanningen van (leden van) de aanvragende instelling.

Het bestuur vergadert vijf maal per jaar. Projectaanvragen dienen derhalve tijdig te worden ingediend. Onvolledige aanvragen worden afgewezen.

Over de aanvragen kan geen telefonisch contact of correspondentie plaatsvinden. Als regel wordt de toegezonden documentatie niet geretourneerd. Alle aanvragers ontvangen een schriftelijk antwoord over het genomen bestuursbesluit.


Beoordeling

Bij de beoordeling van aanvragen wordt mede rekening gehouden met de eigen activiteiten / inspanningen van (leden van) de aanvragende instelling. Het bestuur vergadert enkele malen per jaar. Projectaanvragen dienen derhalve tijdig te worden ingediend.

Onvolledige aanvragen worden afgewezen.