Mr. Paul de Gruyter stichting

Visie van de stichting

De Mr. Paul de Gruyter stichting ondersteunt frisse positieve katholieke initiatieven, projecten en ideeën. Daarnaast steunt de stichting culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij. Dit doen ze door middel van financiële bijdragen, het delen van kennis en het openstellen van hun netwerk. Het bestuur van de stichting beoordeelt elke aanvraag die binnenkomt aan de hand van de visie en richtlijnen van de stichting.


Geschiedenis

Paulus Jacobus Josephus Maria de Gruyter is als een van de vijf zonen van Jacobus A.A.M. de Gruyter en Johanna L.H. de Gruyter geboren op 28 januari 1912 te ’s-Hertogenbosch en aldaar overleden op 28 februari 1978. Na zijn eindexamen heeft hij de studie rechten doorlopen aan de katholieke Universiteit te Nijmegen waar hij in 1936 afstudeerde. Geloof, godsdienst en kerk hadden reeds een grote plaats in zijn leven als student. In de zomer kwam Paul graag terug op het ouderlijk landgoed de Pettelaar waar hij zijn jeugd doorbracht. Wat hem toen kenmerkte bleef hem zijn hele leven tekenen: anderen niet uitdagen, geen kwezelarij, ieder zijn eigen verantwoordelijkheid laten en ook positief staan tegenover het goede van het leven en de aarde.

Daar hoorde van jongs af de muziek bij, al beoefende hij die zelf niet actief. Ook voor Paul was de familie- en familiebedrijf-binding zo sterk dat hij na zijn studie naar het buitenland ging en dan de winkel in als verplicht leerjaar van het concern: P. de Gruyter en Zoon te ’s-Hertogenbosch. Paul was directeur verkoop en had de leiding over de winkels en uiteindelijk werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur waarna hij zich in 1970 bij de overname door S.H.V. terugtrok. Bij akte van 21 januari 1971 werd door hem opgericht de “Mr. Paul de Gruyter Stichting” voor het doen van uitkeringen ter bevorderen en ondersteunen van belangen op godsdienstig, charitatief, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein. Ook de broer van de oprichter, pastoor Lambert de Gruyter liet een belangrijk deel van zijn vermogen toekomen aan de Stichting.

Donatiebeleid

Begin 2009 is het donatiebeleid geherformuleerd, resulterend in de hieronder aangegeven kerndoelen en budgetreserveringen:

R.K. kerk

60% circle

van het donatiebudget

Cultuur

30% circle

ten behoeve van De Meierij van ’s-Hertogenbosch

Derde Wereld

10% circle

ten behoeve van de ontwikkelingslanden

Beleggingsstatuut

Hierin is onder andere het volgende nader bepaald:

  • Algemene doelstellingen rondom vermogen en uitgaven
  • Richtlijnen inzake Strategische Asset Allocatie
  • Periodieke beoordeling en evaluatie van de beleggingen, met inschakeling van externen.

Indien op basis van de marktomstandigheden de asset allocatie afwijkt van hetgeen als richtlijn is vastgelegd in het beleggingsstatuut, gebeurt zulks alleen middels een expliciet besluit van de bestuursvergadering.

Financiële verantwoording

Ten laste van het budget wordt er jaarlijks een bedrag van plm. € 270.000 aan donaties verstrekt. De Jaarrekening wordt opgesteld conform Richtlijn voor de Jaarrekening 640 “Organisaties zonder winststreven” en is sprake van een goedkeurende controleverklaring door een registeraccountant. Voor een verslag van activiteiten en financiële verantwoording wordt verwezen naar de bijlagen:

Beloningsbeleid

Met betrekking tot de omvang van de vergoedingen voor bestuursleden worden de richtlijnen van de SER en de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) gevolgd. De ambtelijk en secretariële ondersteuning ontvangt een marktconforme vergoeding.


Bestuur

Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2016.

Ir. J.A.M. Baron van Voorst tot Voorst

voorzitter
Mw. A.M.S. van
 Thiel – Dorsemagen

secretaris
Dr. M.B.M. van der Ven

penningmeester
Mr. F.L.L.M. Terwindt

lid / beheer beleggingen
Drs. R.R.B.M. Wagenaar

lid / pr.

Het bestuur van De Mr. Paul de Gruyter stichting kan naast financiele steun, ook haar kennis, ervaring en netwerk inzetten om projecten te adviseren en verzelfstandigen.

Het bestuur komt vijf maal per jaar in reguliere vergadering bijeen. Naast lopende zaken komen hierin de ongeveer 200 à 300 jaarlijkse donatieaanvragen aan de orde. Van deze aanvragen blijkt de laatste jaren ongeveer 30% gehonoreerd te zijn.

ANBI verantwoording

De Mr. Paul de Gruyter Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI-nummer: 0049.69.650

ANBI logo

Een aanvraag indienen

De stichting stelt gelden beschikbaar voor godsdienstige en culturele doeleinden. De nadruk ligt op het vlak van éénmalige projectfinancieringen en richt zich op drie hoofdgebieden, namelijk godsdienstige, in het bijzonder rooms-katholieke projecten, culturele projecten in den lande die een aansluiting hebben tot kerkelijk leven, en culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij.

Lees meer over de aanvraagprocedure